k.s.h. 20221013 zmiany - protokołowanie uchwał zarządu i rady nadzorczej

 

Nowelizacja wprowadziła obowiązek protokołowania uchwał zarządu oraz rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - odpowiednio art. 208(1) k.s.h. oraz art. 222§2 k.s.h. W przypadku spółek akcyjnych obowiązek protokołowania takich uchwał już istniał - art. 376 k.s.h. oraz art. 391§2 k.s.h., jednakże zmianie uległa treść art. 376 k.s.h. dotyczącego protokołów uchwał zarządu co ma wpływ na protokoły uchwał rady nadzorczej. W przypadku obu spółek obowiązuje bowiem zasada, że do protokołów uchwał rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uchwał zarządu - art. 222§2 k.s.h. oraz art. 391§2 k.s.h.


Wprawdzie omawiane przepisy wskazują, że chodzi o protokoły uchwał, a nie posiedzeń. Jest to jednak mylące. Obowiązkowa treść protokołu określona przez ustawodawcę wskazuje, że chodzi jednak o protokół posiedzenia (a nie samych uchwał), jednakże nieco uproszczony. 

Zgodnie z art. 208(1) k.s.h. dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej. 

Zgodnie z art. 376 k.s.h. dotyczącym spółki akcyjnej:

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że statut spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.

W przypadku obu spółek (akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością) będziemy mieć zatem jednolite zasady:

 • uchwały zarządu i rady nadzorczej są protokołowane,
 • protokół powinien zawierać:
  • porządek obrad,
  • imiona i nazwiska członków zarządu lub rady nadzorczej - i tutaj ciekawostka - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - obecnych na posiedzeniu, a w przypadku spółek akcyjnych - uczestniczących w głosowaniu - zupełnie nie wiadomo skąd takie rozróżnienie, 
  • liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, 
  • zdania odrębne (jak należy założyć - wobec uchwalonych lub nieuchwalonych uchwał) wraz z ich uzasadnieniami,
 • protokół powinien być podpisany co najmniej przez członka zarządu prowadzącego posiedzenia lub zarządzającego głosowanie, ale umowa spółki lub statut lub regulamin zarządu mogą stanowić inaczej.

Komentarze

formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

obserwatorzy

Copyright © paragrafowanie