zaskarżenie uchwał stowarzyszeń

 
Członkowie stowarzyszeń często zastanawiają się czy mogą zaskarżyć uchwały walnego zebrania członków lub zebrania delegatów. Dotyczy to wszystkich stowarzyszeń, w tym również tych o charakterze stricte biznesowym. Wszystkie one działają bowiem na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach.
 
Jak w przypadku większości pytań dotyczących zagadnień prawnych, odpowiedzią na pytanie o możliwość zaskarżenia uchwał stowarzyszenia powinno być stwierdzenie: i tak i nie. Na marginesie - odpowiedź: i tak i nie jest bodajże drugą najbardziej właściwą odpowiedzią w przypadku pytań prawniczych zaraz po odpowiedzi: to zależy.
 
To jak jest w końcu z tym zaskarżaniem uchwał? 
 
Zgodnie art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa o stowarzyszeniach sąd może uchylić uchwałę stowarzyszenia jeżeli jest ona niezgodna z prawem lub ze statutem stowarzyszenia. Jednakże może to nastąpić nie na wniosek członka stowarzyszenia, lecz na wniosek organu nadzorującego (którym zwykle jest starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia - art. 8 ust. 5 pkt 20) lub prokuratora. Nie ma jednak oczywiście przeszkód aby członek stowarzyszenia wystąpił do organu nadzorującego lub prokuratora z wnioskiem o wystąpienie do sądu o uchylenie uchwały . Tego rodzaju wniosek nie może być zignorowany, albowiem w taki sposób organ nadzorujący lub prokurator otrzymuje wyraźny sygnał, że uchwała stowarzyszenia może być niezgodna z prawem lub ze statutem. Wydaje się, że tylko w przypadkach zupełnie oczywistych organ nadzoru lub prokurator mógłby nie skierować sprawy do sądu. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązkiem organu nadzorującego lub prokuratora powinno być złożenie wniosku do sądu - to sąd bowiem ostatecznie będzie decydował o tym czy uchwała jest sprzeczna z prawem lub ze statutem czy też nie.
 
Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, to w uchwale z dnia 3 grudnia 2003 roku, sygnatura akt: III CZP 93/03 Sąd Najwyższy, odczytując w zasadzie treść przepisów, stwierdził iż sprawa o uchylenie uchwały stowarzyszenia powinna być rozpoznawana w trybie nieprocesowym, a sądem właściwym do jej rozpoznania jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Rozpoznając sprawę sąd wydaje oczywiście postanowienie.
 
Nasuwa się w tym miejscu zatem naturalne pytanie, czy w tego rodzaju sprawie członkowie stowarzyszenia mogą brać udział, czy też nie? 
 
Wiadomo, że członkowie stowarzyszenie nie będą mogli włączyć się do sprawy jako interwenienci uboczni, albowiem w postępowaniu nieprocesowym instytucja interwencji ubocznej nie znajduje zastosowania. Wydaje się jednak, że członkowie stowarzyszenie mogliby wziąć udział w sprawie z uwagi na fakt, iż są oni zainteresowanymi w rozumieniu art. 510§1 kodeksu postępowania cywilnego. Nie powinno być bowiem wątpliwości, iż wynik postępowania wszczętego z wniosku o uchylenie uchwały stowarzyszenia dotyczy praw członków tego stowarzyszenia, zwłaszcza w sytuacji w której uchwała została podjęta przez walne zebranie członków. W przypadku podjęcia uchwały przez zebranie delegatów, sprawa jest już nieco bardziej skomplikowana, tym niemniej i w tym wypadku można byłoby wywodzić, że członkowie stowarzyszenia są zainteresowanymi w rozumieniu art. 510§1 kodeksu postępowania cywilnego. 
 
Rzecz jasna w sytuacji w której zainteresowani włączą się do sprawy, stają się oni jej uczestnikami i mają pełne prawo wyrażania w sprawie swojego stanowiska.
 

Komentarze

formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

obserwatorzy

Copyright © paragrafowanie