Koronawirus - „tarcza 2" - główne rozwiązania


Koronawirus - „tarcza 2" - główne rozwiązania

Tym razem omówię najważniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców przewidziane przez tak zwaną tarczę 2, czyli ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja numer 695, dalej jako ustawa lub tarcza 2). 
Niestety i ta ustawa napisana została najwyraźniej z założeniem im więcej, tym lepiej, albowiem liczy 79 stron. Łącznie z poprzednią ustawą - omówioną przeze mnie wcześniej, zdają się stwarzać faktycznie tarczę, ale chroniącą przedsiębiorców przede wszystkim przed dostępem do wiedzy na temat tego z jakich środków pomocowych mogą skorzystać i w jaki sposób. Przykładem niech będzie sytuacja, w której tarcza 2 zmienia tarczę zmieniającą z kolei ustawę dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 374, dalej jako: ustawa 2) poprzez dodanie art. 15zzzs–15zzzzzx do tej ustawy. Tak, tak - art. 15zzzs–15zzzzzx. Szczerze życzę powodzenia każdemu, kto podejmie próbę zorientowania się w tych regulacjach. 
Nie bardzo wiadomo przy tym (a może wiadomo) dlaczego ustawa wprowadza do prawa budowlanego na stałe (a nie w okresie epidemii): definicję przenośnego wolno stojącego masztu antenowego, jak również regulacje związane z budową takich masztów bardzo ją ułatwiając (bez pozwolenia na budowę, w terminie 3 dni po dokonaniu zgłoszenia). Co to ma wspólnego z COVID-19? Chciałbym usłyszeć takie pytanie oraz odpowiedź na nie, na którejś z licznych konferencji prasowych.
Tarcza 2 została przygotowana w taki sposób, że w art. 1-12 zawarta została samodzielna regulacja dotycząca wsparcia przewidzianego w ustawie, a w art. 13-75 zmieniono przepisy innych ustaw. Z kolei art. 76-118 mają charakter organizacyjny i porządkowy.

Uwagi wstępne - wsparcie

Art. Od 1 do 12 ustawy zawierają ogólną regulację dotyczącą wsparcia przewidzianego samodzielnie przez ustawę - czyli, jak należy rozumieć, nie chodzi tu o instrumenty i rozwiązania przewidziane w innych ustawach, w tym w ustawach zmienianych przez ustawę oraz tarczę.
Co istotne ustawa nie wymienia w ogóle konkretnych rozwiązań (produktów), które stanowiłyby owe wsparcie. Ustawa określa tylko zasady takiego wsparcia.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy wsparciem, o którym mowa w ustawie są wszelkie formy oferowania przedsiębiorcom na warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową. Formą wsparcia nie może być zatem chociażby kredyt, albowiem on zastrzeżony jest dla działalności banków, albo ubezpieczenie typu BI (Business Interruption, ubezpieczenie spadku wyniku finansowego) związane z wystąpieniem epiemii, albowiem taki produkt mógłby zaoferować tylko zakład ubezpieczeń
Z powyższego przepisu oraz z art. 3 ust. 4 ustawy wynika, że wsparcie będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną oraz spółkę zależną ARP S.A., której ARP S.A. powierzyła wykonywanie zadań (dalej łącznie jako: ARP S.A.), o których mowa w ustawie. Szczegółowy wykaz instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję jest publikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Na dzień dzisiejszy (19 kwietnia 2020 roku) na stronie internetowej ARP S.A. znajdują się zapowiedzi (nie można jeszcze złożyć wniosków) następujących form wsparcia: 

leasing operacyjny z karencją w spłaciepożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym


pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
Co istotne - z art. 1, 2 i 5 ustawy wynika, iż nie stosuje się jej do

 • przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19),
 • przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne (w przypadku przedsiębiorców, wobec których złożono wnioski w powyższych postępowaniach, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu).

Z kolei z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy wynika, iż przez trudną sytuację finansową należy rozumieć sytuację, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19. Z kolei spadek obrotów gospodarczych to spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy 2. Chodzi zatem o spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego, przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przechodząc zatem przez gąszcz odesłań, należy dojść do wniosku, że pomoc będzie przysługiwała przedsiębiorcom tylko jeżeli:

 • odnotują spadek sprzedaży towarów lub usług - w zależności od sposobu obliczania o 15% lub 25%,
 • powyższy spadek sprzedaży towarów lub usług będzie następstwem nie tylko COVID-19, ale również zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się COVID-19.

Jeżeli zatem przedsiębiorca dobrowolnie narzucił sobie ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, to ustawa nie będzie miała do niego zastosowania. 
Jeżeli sytuacja przedsiębiorcy nie uległa pogorszeniu (w rozumieniu spadu sprzedaży towarów lub usług) lub nie uległa pogorszeniu w takim stopniu jak wskazany wyżej, to również ustawa nie będzie miała do niego zastosowania.
Problematyczne będzie przy tym dokonywania oceny, czy spadek sprzedaży towarów lub usług jest następstwem nie tylko COVID-19, ale również zakazów oraz ograniczeń. Ustawa nie odpowiada bowiem na pytanie czy chodzi wyłącznie o bezpośrednie następstwa czy także o następstwa pośrednie, a jeżeli tak, to jak bardzo pośrednie.
Z art. 4 ustawy wynika, że celem wsparcia dla przedsiębiorców jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie przedsiębiorcom uprawnionym do uzyskania pomocy płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców
Wsparcie udzielane jet na podstawie umowy z ARP S.A., która powinna określać cel wsparcia (art. 7 ust. 1 ustawy). Samo wsparcie powinno być wypłacane sukcesywnie (art. 6 ust 3 ustawy), ale jeżeli zachodzi taka potrzeba i strony umowy tak uzgodnią - może być również wypłacone jednorazowo na przykład w przypadku leasingu (art. 6 ust. 4 ustawy).
UWAGAwsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów. (art. 7 ust. 2 ustawy).
Postępowanie o udzielenie wsparcia (z wyjątkiem zawarcia umowy) może być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności (art. 8 ust. 1 ustawy). Sama umowa w okresie zagrożenie epidemicznego lub epidemii może być zawarta w formie dokumentowej (art. 11 ust. 3 ustawy), chyba że wymagana jest dla niej forma szczególna.
Wniosek o udzielenie wsparcia powinen być rozpoznany niezwłocznienie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami (art. 11 ust. 1 ustawy). Jednakże jest to termin instrukcyjny (art. 8 ust. 2 ustawy), czyli w praktyce jest to termin, który może być niedotrzymany przez ARP S.A. praktycznie bez żadnych konsekwencji. 
Z kolei termin na uzupełnienie braków wniosku będzie nie dłuższym niż 5 dni i to nie jest oczywiście termin instrukcyjny, tylko zawity, co oznacza, że jego upływ uniemożliwi uwzględnienie wniosku. 
Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia należy złożyć: 

 • oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 10 ust. 2 ustawy),
 • dane dotyczące sytuacji finansowej (art. 10 ust. 2 ustawy) - jednakże nie wiadomo, co należy przez to rozumieć,
 • informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej (art. 10 ust. 3),

Jak zatem widać z powyższego złożenie wniosku, zwłaszcza z uwagi na ostatni z wymienionych wyżej punktów, nie będzie wcale łatwe i należy się do niego dobrze przygotować. Nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo do końca, o co chodzi w drugim z powyższych punktów. 
We wniosku konieczne będzie wyrażenie zgody na pozyskiwanie przez ARP S.A. danych dotyczących sytuacji finansowej wnioskodawcy, gromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez organy administracji skarbowej oraz znajdujących się w innych dostępnych źródłach uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców. ARP S.A. będzie uprawniona do pozyskiwania takich informacji, a podmioty posiadające te informacje będą zobowiązane do udzielania odpowiedzi niezwłocznie (art. 10 ust. 4 i 5 ustawy).
Jak zatem widać z powyższego ARP S.A. uzyska bardzo szerokie uprawnienia do pozyskiwania informacji o przedsiębiorcach.
Wzór wniosku zostanie zamieszczony na stronie internetowej ARP S.A. - co ustawodawca podkreślił, aż w dwóch przepisach (art. 10 ust. 7 i art. 11 ust. 9 ustawy).
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku umowa wsparcia powinna być zawarta w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy. Umowa wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.
Teoretycznie spełnienie warunków ustawowych powinno skutkować zawarciem umowy na udzielenie wsparcia. Tak jednak nie jest - nawet pozytywne rozpatrzenie wniosku może nie gwarantować zawarcia umowy, albowiem strony mogą nie uzgodnić jej warunków, albo ARP S.A. może zażądać takich zabezpieczeń, których wnioskodawca nie będzie w stanie zapewnić. Ustawa nie określa bowiem jakich zabezpieczeń może domagać się ARP S.A., co jest jej dużym mankamentem
W przypadku niespełnienia warunków udzielenia wsparcia, ARP S.A. odrzuci wniosek. Wniosek odrzucony nie podlega ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych przesłankach (art. 11 ust. 4 ustawy). Odczytując powyższą regulację wprost należy uznać, że nie ma żadnych przeszkód do złożenia kolejnego wniosku opartego na tych samych przesłankach, tylko przykładowo lepiej uzasadnionego. Niedopuszczalne jest jedynie ponowne rozpoznanie tego samego wniosku opartego na tych samych przesłankach (co oczywiste, skoro ma być tym samym wnioskiem).
W przypadku odrzucenia wniosku nie ma żadnej procedury odwoławczej.
W dalszej części wpisu omówione zostaną pozostałe przepisy ustawy, w zakresie istotnym z punktu widzenia pomocy przedsiębiorcom. W tych przypadkach w których ustawa wprowadza zmiany do danego środka pomocowego wprowadzonego tarczą, będę się starał powtórzyć całość opisu danej instytucji z zaznaczeniem co uległo zmianie (ZMIANA). Jeżeli w stosunku do danego środka pomocowego nie będzie zmian lub będą one nieistotne, nie będę powtarzał opisu dotyczącego tego środka powodowego. W związku z powyższym dla pełnego obrazu środków pomocowych niniejszy wpis należy czytać łącznie z wpisem dotyczącym tarczy.

Głosowanie rad nadzorczych - art. 29 ustawy


 • rada nadzorcza w spółkach kapitałowych może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu,
 • UWAGA: to bardzo dobre, postulowane od dawna rozwiązanie, wymagające jednak nieco wysiłku organizacyjnego, tak aby zachowana została tajność głosowania.
 • wprowadzono możliwość dokonywania zapisów na akcje w formie elektronicznej.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - art. 73 ustawy - dodanie art. 12e do ustawy 2


 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby mogą być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • zasada, o której mowa w powyższym punkcie nie dotyczy instruktażu stanowiskowego: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym, pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracownika przenoszonego na jedno z powyższych stanowisk, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką,
 • jeżeli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania ostatniego z tych stanów, termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania takiego stanu.

Świadczenia na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy - art. 15g ustawy 2


 • ZMIANA: rozszerzenie podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem do: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, państwowych osób prawnych,
 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, wypłata środków na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • świadczenia i środki przyznawane są na wniosek,
 • świadczenia i środki mogą być przyznane na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku - w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracowników, w rozumieniu ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 1291 ze zmianami),
 • przez przestój ekonomiczny należy rozumieć okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy,
 • przez obniżony wymiar czasu pracy pracowników należy rozumieć obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy,
 • przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniejszy niż 15% lub nie mniejszy niż 25% - w zależności od sposobu liczenia - możliwe dwa sposoby liczenia,
 • możliwość obniżenia wynagrodzeń pracownikom objętym przestojem ekonomicznym o 50%, jednakże nie niżej niż do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę - przysługuje wówczas dofinansowanie, ale nie w przypadku, w którym pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, jednakże nie więcej niż do połowy etatu, ale wynagrodzenie nie może być wówczas niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę - przysługuje wówczas dofinansowanie, ale nie w przypadku, w którym pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • konieczność zawarcia porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub reprezentującymi ich organizacjami - w okresie obowiązywania porozumienia nie stosuje się warunków umów o pracę wynikających z układu ponadzakładowego i układu zakładowego,
 • omawiana pomoc może być otrzymana wyłącznie jeżeli pracodawca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • jeżeli pracodawca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku może zawrzeć z pracownikami lub reprezentującymi ich organizacjami porozumienie przewidujące: wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (z tym że przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy) oraz stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu - w okresie obowiązywania porozumienia nie stosuje się warunków umów o pracę wynikających z układu ponadzakładowego i układu zakładowego,
 • jeżeli pracodawca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku może ograniczyć nieprzerwany odpoczynek pracowników do nie mniej niż 32 godzin, obejmujący co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego,
 • wymóg niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy nie stosuje się do pracodawcy, który jest przedsiębiorcą jeżeli: zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: ZUS) lub otrzymał decyzję o rozłożeniu zaległości na raty lub odroczeniu i wywiązuje się ze swoich zobowiązań w tym zakresie lub jeżeli zaleganie powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych,
 • UWAGA: jeżeli u pracodawcy nie funkcjonuje układ ponadzakładowy lub zakładowy, to zawsze może zawrzeć z pracownikami porozumienia zmieniające ich umowy o pracę - bez spełniania dodatkowych warunków,
 • ZMIANA: świadczenia i środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku, wcześniej termin ten liczony był od dnia złożenia wniosku, tym samym świadczenia i środki będą po prostu obejmowały trzy pełne miesiące licząc od miesiąca złożenia wniosku - jak należy przy tym zakładać - do ostatniego dnia trzeciego miesiąca, licząc miesiąc złożenia wniosku jako pierwszy miesiąc.

Umowy w sprawie zamówień publicznych - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy - art. 15r ustawy 2, dodanie art. 15ra ustawy 2


 • strony umów przedstawiają sobie niezwłocznie oświadczenia i dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić - możliwość żądania przez stronę dodatkowych oświadczeń i dokumentów,
 • w przypadku zaistnienia omawianego wpływu zachodzi dodatkowa przesłanka umożliwiająca zmianę umowy,
 • ZMIANA UWAGA: możliwość zmiany umowy jest bardzo szeroka, zmiana może dotyczyć w szczególności: zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy (zmiana sposobu rozliczania jest nowością w stosunku do poprzedniej regulacji) - w każdym przypadku o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy,
 • okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do odstąpienia od umowy,
 • strony analizują wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadność kar umownych i odszkodowań,
 • niedochodzenie powyższych kar i odszkodowań oraz dokonanie zmian umowy nie może stanowić podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ani do odpowiedzialności za przestępstwo z art. 296 kodeksu karnego, ani do odpowiedzialności za przestępstwo z art. 293§1 lub 483§1 kodeksu spółek handlowych,
 • okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą być podstawą do zmian umów wykonawcy z podwykonawcami, a jeżeli zmianie uległa umowa zamawiającego z wykonawcą w zakresie dotyczącym prac podwykonawcy - są obligatoryjną podstawą takich zmian,
 • takie same zasady jak w relacji wykonawca - podwykonawca, stosuje się relacji podwykonawca - podwykonawca,
 • ZMIANA: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • ZMIANA: zasady przewidziane dla umów zawartych w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego rozciągnięto również na umowy w sprawie zamówień publicznych wyłączone ze stosowania prawa zamówień publicznych,
 • ZMIANA: zbliżone regulacje przewidziano dla stron umów offsetowych.

Zatrudnianie cudzoziemców - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy - dodanie art. 15z1 - 15z4 ustawy 2


 • przedłużenie okresu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - jeżeli termin do złożenia tego wniosku przypada na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • do upływu powyższego terminu pobyt cudzoziemca uważa się za legalny,
 • jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, lub obowiązywania decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę lub tych decyzji ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem bez zezwolenia na pracę na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • ZMIANA: jeżeli cudzoziemiec, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie wizy Schengen, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni,
 • ZMIANA: cudzoziemcy, o których mowa w powyższym punkcie są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny, o którym mowa w tym punkcie, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń w tym oświadczenie, które zgodnie z art. 15zzq ust. 3 ustawy 2 umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem,
 • ZMIANA: ważność kart pobytu, których okres ważności, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, w takim przypadku nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu,
 • ZMIANA: ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od odwołania tego, ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, w takim przypadku nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,
 • ZMIANA: jeżeli w związku z wprowadzeniem przepisów mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi repatriant nie ma możliwości opuszczenia ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w terminie określonym w decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Pełnomocnik taki może, na uzasadniony wniosek repatrianta, wydać decyzję o przedłużeniu jego pobytu w ośrodku o kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

Świadczenie postojowe - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy art. 15zq - 15zza ustawy 2


 • świadczenie postojowe może być przyznane osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowę o dzieło,
 • świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli dana osoba nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu,
 • świadczenie postojowe przysługuje obywatelom polskim, osobom posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce (będącym obywatelami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej), cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce,
 • świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna,
 • UWAGA: ustawa nie definiuje pojęcia przestoju w prowadzeniu działalności, trudno byłoby przy tym uznać , iż należy zastosować definicję przestoju ekonomicznego, wiadomo tylko, że przestój w prowadzeniu działalności ma być następstwem COVID-19, w związku z tym należałoby uznać, że z przestojem będziemy mieli do czynienia w przypadku przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • ZMIANA: warunkiem przyznania świadczenia postojowego jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 roku lub zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
 • ZMIANA: w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zawiesiły tej działalności warunkiem przyznania świadczenia postojowego jest również obniżenie przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe o co najmniej 15% od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, usunięto wymóg, aby przychód ten nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • ZMIANA: w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które zawiesiły ją po dniu 31 stycznia 2020 roku, zniesiono dodatkowy wymóg związany z wysokością przychodu,
 • warunków z powyższych punktów dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 106),
 • UWAGA: wymóg nie osiągnięcia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu wyższego  od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału pozostał w przypadku osób wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług,
 • UWAGA: nie do końca wiadomo co w przypadku, w którym dana osoba prowadzi działalność gospodarcza, która polega na wykonywaniu umów, o których mowa powyżej - w takiej sytuacji należy uznać, że stosuje się wymogi dla osób prowadzących działalność gospodarczą (bardziej rygorystyczne), obowiązuje również zasada, że w przypadku zbiegu różnych podstaw do świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe,
 • świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub 50% minimalnego wynagrodzenia za pacę w przypadku osób, o których mowa w poprzednim punkcie,
 • jeżeli suma przychodów z umów uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych, teoretycznie zatem w takim przypadku świadczenie postojowe mogłoby być relatywnie wysokie,
 • ZMIANA: wprowadzono możliwość maksymalnie trzykrotnego przyznania świadczenia postojowego, świadczenie to może zostać przyznane ponownie, wyłącznie na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o pierwsze świadczenie postojowe, nie uległa poprawie,
 • UWAGA: przepisy są tutaj mocno niejasne i nie wiadomo, czy przy kolejny przyznaniu świadczenia postojowego, wniosek dotyczący kolejnego miesiąca traktuje się jako nowy wniosek, który należy rozpoznać, czy nie; w mojej ocenie nie - po to jest oświadczenie aby wszystko uprościć; tym samym według mnie przesłanki wniosku badane są raz (w momencie pierwszego złożenia wniosku), natomiast przy ponowionych wnioskach przesłanek nie bada się już, lecz wypłaca świadczenie postojowe na podstawie oświadczenia; z kolei poprawę sytuacji należy oceniać w stosunku do przesłanek istniejących na moment złożenia pierwszego wniosku, co w przypadku, kiedy przesłanką jest obniżenie przychodu oznacza porównanie kolejnego miesiąca epidemii, do miesiąca przyjętego do porównania przy pierwszym wniosku (a nie do wcześniejszego miesiąca epidemii); ponadto poprawa sytuacji oznaczać musi, że nie są już spełnione przesłanki do przyznania świadczenia postojowego, a nie że sytuacja poprawiła się w jakikolwiek (choćby nieznaczny) sposób; rzecz jasna jeżeli potem okaże się, że przywołane oświadczenie nie było zgodne z prawdą, będzie trzeba liczyć się z obowiązkiem zwrotu świadczenia postojowego,
 • ZMIANA: wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniejszego świadczenia postojowego,
 • wniosek o przyznanie świadczenia postojowego składa się do ZUS, przy czym w przypadku osoby wykonującej jedną z umów, o której mowa powyżej wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego,
 • wniosek o przyznanie świadczenia postojowego wymaga podania szeregu danych oraz złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • wniosek o przyznanie świadczenia postojowego może zostać złożony także w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS,
 • wniosek o przyznanie świadczenia postojowego musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy "od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii”,
 • UWAGA: końcowy termin do założenia wniosku został opisany w sposób, który może wywoływać rozbieżne interpretacje - nie mamy bowiem tutaj 3 miesięcy od dnia zniesienia stanu epidemii, tylko od miesiąca zniesienia tego stanu, dla bezpieczeństwa należy zatem liczyć 3 miesiące od pierwszego dnia miesiąca, w którym zniesiony zostanie stan epidemii - przykładowo jeżeli stan epidemii zostanie zniesiony 9 maja 2020 roku, to termin 3 miesięcy dla bezpieczeństwa trzeba liczyć od dnia 1 maja 2020 roku, czyli upłynie on z dniem 1 sierpnia 2020 roku,
 • świadczenia postojowe są zwolnione z podatku dochodowego,
 • odmowa przyznania świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do sądu w trybie przewidzianym dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy art. 15zzb ustawy 2


 • starosta może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • dofinansowanie może zostać przyznane również osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną,
 • dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy,
 • dofinansowanie może być przyznane w przypadku spadku obrotów, rozumianego jako: zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
 • dofinansowanie może być przyznane wyłącznie mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 646 ze zmianami),
 • przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości 2 milionów euro lub sumy aktywów z jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro,
 • przez małego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości 10 milionów euro lub sumy aktywów z jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą,
 • przez średniego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości 50 milionów euro lub sumy aktywów z jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 432 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorca, ani małym przedsiębiorcą,
 • ZMIANA: dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od miesiąca (wcześniej termin liczył się od konkretnego dnia ) złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, należy zatem uznać, że miesiąc złożenia wniosku jest pierwszym miesiącem, a pomoc rozciąga się na okres do końca trzeciego miesiąca licząc od tego miesiąca,
 • wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 30% – dofinansowane może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 50% – dofinansowane może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 80% – dofinansowane może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • UWAGA: oczywiście pomimo tego, że spadek obrotów o co najmniej 80% stanowi również spadek obrotów o co najmniej 50% i 30% oraz tego, że spadek obrotów o co najmniej 50% stanowi również spadek obrotów o co najmniej 30%, to należy uznać, że dofinansowanie przysługuje tylko w jednym z wariantów, o których mowa w trzech powyższych punktach,
 • dofinansowanie nie przysługuje w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,
 • dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane,
 • ZMIANA: przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania, nie ma już wymogu utrzymywania zatrudnienia przez dodatkowy okres po zakończeniu dofinansowania,
 • w przypadku niedotrzymania warunku dotyczącego utrzymania zatrudnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania (bez odsetek), proporcjonalnie do okresu „nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika”, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty,
 • UWAGA: pomimo takiej, a nie innej redakcji omawianego przepisu, należy uznać, że w przypadku niedotrzymania warunku dotyczącego utrzymania zatrudnienia w zakresie tylko niektórych pracowników, zwrot dofinansowania powinien być proporcjonalny do liczby pracowników, w stosunku do której nastąpiło niedotrzymanie warunku,
 • UWAGA: pomimo takiej, a nie innej redakcji omawianego przepisu, należy uznać, że warunek dotyczący utrzymania zatrudnienia dotyczy liczby pracowników, a nie konkretnych osób będących pracownikami, oznacza to, że zarówno pracownik jak i pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę (wszak nikogo nie można zmusić ani do pozostawania pracownikiem, ani na przykład do zatrudniania pracownika, który pracuje źle lub który wręcz dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych), ale w takim przypadku pracodawca powinien zatrudnić na zwolnione miejsce nowego pracownika, tak aby utrzymać stan zatrudnienia,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie wymaga ogłoszenia naboru na składanie wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy - wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia takiego naboru,
 • wniosek o dofinansowanie wymaga złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy art. 15zzc ustawy 2


 • starosta może przyznać dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,
 • dofinansowanie obejmuje część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy,
 • dofinansowanie może być przyznane w przypadku spadku obrotów, rozumianego jako: zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
 • ZMIANA: dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, licząc od miesiąca złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, należy zatem uznać, że miesiąc złożenia wniosku jest pierwszym miesiącem, a pomoc rozciąga się na okres do końca trzeciego miesiąca licząc od tego miesiąca,
 • wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 30% – dofinansowane może być przyznane w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego miesięcznie,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 50% – dofinansowane może być przyznane w wysokości 70% wynagrodzenia minimalnego miesięcznie,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 80% – dofinansowane może być przyznane w wysokości 90% wynagrodzenia minimalnego miesięcznie,
 • UWAGA: oczywiście pomimo tego, że spadek obrotów o co najmniej 80% stanowi również spadek obrotów o co najmniej 50% i 30% oraz tego, że spadek obrotów o co najmniej 50% stanowi również spadek obrotów o co najmniej 30%, to należy uznać, że dofinansowanie przysługuje tylko w jednym z wariantów, o których mowa w trzech powyższych punktach,
 • dofinansowanie nie przysługuje w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,
 • ZMIANA: dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, zniesiono konieczność złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane,
 • ZMIANA: przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania, zniesiono wymóg prowadzenia działalności po zakończeniu dofinansowania,
 • w przypadku niedotrzymania warunku dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania (bez odsetek), proporcjonalnie do okresu „nieprowadzenia działalności gospodarczej”, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie wymaga ogłoszenia naboru na składanie wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy - wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia takiego naboru,
 • wniosek o dofinansowanie wymaga złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jednorazowa pożyczka - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy art 15zzd ustawy 2

 • starosta może przyznać jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku
 • pożyczka może być udzielona w kwocie do 5000 zł,
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
 • złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wymaga ogłoszenia naboru na składanie wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy - w tym przypadku ustawa nie wskazuje terminu do złożenia wniosku,
 • ZMIANA: wniosek o udzielenie pożyczki nie wymaga już złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń dotyczącego stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • ZMIANA: pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że pożyczkobiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie należy oświadczyć, że pożyczkobiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki; utrzymanie stanu zatrudnienia jako warunek umorzenia pożyczki zostało zatem zastąpione prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie we wniosku o umorzenie pożyczki składane jest również pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • ZMIANAprzychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych nie stanowi przychodu podatkowego.

Postępowania administracyjne - terminy i inne zmiany - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy 15zzr ustawy 2, dodanie art. 15zzra, art. 15zzzzzn ustawy 2

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg terminów: od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem; do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki; przedawnienia; których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie; zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony; do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju,
 • wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach pilnych, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego,
 • właściwy sądu lub organ lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną - w takim przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie,
 • jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 upłynie termin 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, a nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, umowy o prace nie wygasają, a porozumienie o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach może zostać zawarte w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania stanu zagrożenie epidemicznego albo stanu epidemii,
 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia,
 • UWAGA: czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania biegu terminów są skuteczne,
 • ZMIANAjeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg 30 dniowego terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu; po tym okresie termin ten biegnie na nowo; jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19,
 • ZMIANA: jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustalany jak powyżej i wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez dłużnika w tym terminie, a nie ma wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, to terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (Dziennik Ustaw numer 60, pozycja 535 z 2003 roku ze zmianami),
 • ZMIANAw okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej: może odstąpić od zasady określonej w art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (czynny udział w postępowaniu i końcowe wypowiedzenie się odnośnie do materiału dowodowego i żądań) także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa,może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronęmoże przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę, wprowadzone zostały zatem spore ułatwienia w prowadzeniu postępowań administracyjnych, z których dwa ostatnie, powinny w mojej ocenie pozostać na stałe.

Postępowania sądowe - terminy i inne - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy 15zzr ustawy 2, dodanie art. 15zzra ustawy 2, art. 91 i 92 ustawy

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg terminów procesowych i sądowych w: postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych; postępowaniach egzekucyjnych; postępowaniach karnych; postępowaniach karnych skarbowych; postępowaniach w sprawach o wykroczenia; postępowaniach administracyjnych; postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw numer 137, pozycja 926 z 1997 roku ze zmianami); kontrolach celno-skarbowych; postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 847 i 1495 oraz z 2020 roku, pozycja 284); innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,
 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg terminu na milczące załatwienie sprawy; w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania; na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw numer 137, pozycja 926 z 1997 roku ze zmianami),
 • wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach pilnych, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego,
 • wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy niektórych postępowań kontrolnych dotyczących zamówień publicznych,
 • wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy zajęcia stanowiska w ramach współdziałania organów (jak na przykład opinii lub zgody) jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego - przy czym dotyczy to wyłącznie: postępowań karnych skarbowych, postępowań i kontroli prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw numer 137, pozycja 926 z 1997 roku ze zmianami); kontroli celno-skarbowych; postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 847 i 1495 oraz z 2020 roku, pozycja 284) albo jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną - przy czym dotyczy to wyłącznie: postępowań sądowych, w tym sądowoadministracyjnych; postępowań egzekucyjnych; postępowań karnych; postępowań w sprawach o wykroczenia; postępowań administracyjnych, innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw,
 • ZMIANA: wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy terminów wymienionych w dodanych ustępach 2a i 8a, chodzi między innymi o termin opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych z wyjątkiem spraw pilnych,
 • wstrzymanie wykonywania czynności przez organy i sądy na podstawie omawianych przepisów nie może być podstawą prawną do skutecznego dochodzenia środków prawnych związanych z bezczynnością lub przewlekłym rozpoznawaniem sprawy,
 • ZMIANA: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną lub decyzję w sprawach, w których prowadzone są kontrole i inspekcje oraz postępowania administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomani,
 • UWAGA: czynności dokonane w okresie wstrzymania biegu terminów w postępowaniach i kontrolach, w których występuje takie wstrzymanie terminów, są skuteczne,
 • ZMIANAkonsekwentnie dążąc do maksymalnego ułatwiania lokalizowania masztów telekomunikacyjnych (co nie ma nic wspólnego z walką z epidemią) dodano regulację, zgodnie z którą wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • ZMIANA: w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego,
 • ZMIANA: w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym, sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego, wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (o ile na podstawie całokształtu okoliczności sprawy sąd nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie), nie wyłącza to wydania postanowienia przez referendarza sądowego w sprawach, w których ustawa to dopuszcza.

Elektroniczne przesyłki polecone - art. 73 ustawy - dodanie art. art. 15zzu1–15zzu11 ustawy 2

 • wprowadzono nowy rodzaju usługi - przesyłki polecone (w tym za potwierdzeniem odbioru lub elektronicznym potwierdzeniem odbioru), które będą doręczane do adresata w postaci elektronicznej,
 • usługa będzie dostępna dla podmiotów posiadających profil zaufany,
 • doręczenie będzie następowało w taki sposób, że po nadejściu przesyłki operator pocztowy wykona jej skan w dobrej jakości (łącznie z kopertą), a następnie adresat dostanie na swój adres e-mail powiadomienie, że na jego skrzynce pocztowej w profilu zaufanym znajduje się przesyłka będąca takim skanem,
 • datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata; w razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu - jak należy rozumiem w skrzynce odbiorczej na profilu zaufanym,
 • dokument elektroniczny doręczony adresatowi będzie miał moc równą dokumentowi w postaci papierowej, z którego został przekształcony,
 • do dnia 30 września 2020 roku jeżeli w przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 • zastosowanie omawianej usługi wymaga zgody adresata i upoważnienia operatora pocztowego do takiego postępowania z przesyłkami, aby możliwe było zrealizowanie usługi; w upoważnieniu określa się, co stanie się z fizycznymi przesyłkami poleconymi,
 • doręczenia elektroniczne nie będą dokonywane jeżeli korespondencja nie może być doręczona ze względu na: konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy, ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny, opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia, inne przyczyny techniczne; o tym czy powyższe przesłanki istnieją decyduje nadawca,
 • UWAGAopisanej usługi nie stosuje się do przesyłek wysyłanych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego; tym samym usługę stosuje się do przesyłek wysyłanych przez organy administracji,
 • UWAGA: jak się wydaje z powyższej usługi nie bedą mogli skorzystać profesjonalni pełnomocnicy, albowiem jej zastosowanie wymaga otwarcia przesyłki i umożliwia zapoznanie się z jej treścią, co będzie mogło naruszać tajemnicę zawodową takich pełnomocników.

Kredyty i pożyczki bankowe - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy 31f ustawy 2

 • w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki,
 • ZMIANA: zastosowanie tego środka zostało rozciągnięte na wszystkich przedsiębiorców oraz na organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego lub wolontariatu,
 • zmiana dokonywana jest poprzez zawarcie pomiędzy kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą a bankiem,
 • zmiana nie może pogarszać sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy,
 • zmiana może zostać dokonana jeżeli kredyt lub pożyczka zostały udzielone przed dniem 8 marca 2020 roku oraz jeżeli zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

Zawieszenie obowiązków w zakresie badań okresowych w okresie epidemii oraz ułatwienia w zakresie badań wymaganych przepisami prawa pracy - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy 31m ustawy 2

 • obowiązki należy wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii,
 • orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 • ZMIANA: jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego, niewynikającego z badań wymienionych wyżej, orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90 dnia(było 60 dnia) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Informacja o cenach transferowych - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy 31z ustawy 2

 • termin złożenia informacji o cenach transferowych został przedłużony do dnia 30 września 2020 roku zarówno w przypadku podatników uiszczający podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i podatników uiszczających podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku,
 • ZMIANA: do dnia 30 września 2020 roku przedłużono termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku,
 • ZMIANA: do dnia 31 grudnia 2020 roku przedłużono termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku.

Składki na ubezpieczenia społeczne i inne - zwolnienie - art. 73 ustawy - zmiany w tarczy 31zo-31zy ustawy 2, art. 113 ustawy

 • ZMIANA: na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku, w okresie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku i na dzień 31 marca 2020 roku, w okresie od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku i na dzień 30 kwietnia 2020 roku – zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonychcelowo przytoczyłem praktycznie dosłowną regulację, albowiem jest ona mało czytelna, wydaje się, że chodzi o to, aby we wskazanych wyżej okresach i dniach, cały czas utrzymywane było wymagane, liczbowe, zgłoszenie ubezpieczonych,
 • ZMIANA: na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku, w okresie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 29 lutego 2020 roku i na dzień 31 marca 2020 roku, w okresie od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku i na dzień 30 kwietnia 2020 roku, zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonychcelowo przytoczyłem praktycznie dosłowną regulację, albowiem jest ona mało czytelna, wydaje się, że chodzi o to, aby we wskazanych wyżej okresach i dniach, cały czas utrzymywane było wymagane, liczbowe, zgłoszenie ubezpieczonych; wcześniej nie było rozwiązania dla płatników zgłaszających taką liczbę ubezpieczonych,
 • ZMIANA: wprowadzono zasadę, zgodnie z którą liczbę ubezpieczonych, o których mowa powyżej, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, czyli pracownicy młodociani nie powiększają puli, od której wielkości uzależniona jest możliwość skorzystania z omawianego środka pomocowego,
 • ZMIANA: na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, wcześniej nie było takiego rozwiązania,
 • ZMIANA: na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku (było 1 lutego 2020 roku) i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku - w takim przypadku zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru tych składek,
 • powyższa zasada dotyczy odpowiednio także osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota,
 • UWAGA: przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym wspólników spółki cywilnej, twórców, artystów, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych), wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół - tym zakresie jest bowiem odesłanie do art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw numer 137, pozycja 887 z 1998 roku ze zmianami), 
 • UWAGA: w przypadku wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej akcyjnej, które zatrudniają pracowników - zwolnienie będzie przysługiwać zarówno w zakresie składek za pracowników (jeżeli spełniony jest warunek dotyczący liczby zatrudnionych osób), jak i w zakresie składek dotyczących takich wspólników, w tym wypadku spełniony jest bowiem warunek opłacania składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, albowiem w stosunku do pracowników płatnikiem jest spółka, a w stosunku do wspólników, płatnikami są oni sami,
 • wniosek o zwolnienie ze składek należy zgłosić do dnia 30 czerwca 2020 roku, jeżeli wniosek pochodzi od osoby, w przypadku której zwolnienie z obowiązku uiszczenia składek uwarunkowane jest limitem przychodu, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wysokości tego przychodu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • wniosek o zwolnienie ze składek może zostać złożony także w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS,
 • za marzec, kwiecień i maj 2020 roku płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania,
 • UWAGA ZMIANA: mechanizm jest taki, że najpierw należy nie uiścić składek za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, a potem należy złożyć wniosek, wniosek musi bowiem dotyczyć nieopłaconych należności, potwierdzeniem powyższego jest art. 113 ustawy, który jedynie w przypadku składek za marzec 2020 roku wprowadza zasadę, że wniosek może dotyczyć składek opłaconych, a jego uwzględnienie powoduje zwrot tych składek,
 • ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek,
 • odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania składek następuje w formie decyzji, wobec której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • UWAGA: w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez prezesa ZUS przysługuje normalna procedura odwoławcza w postępowaniu sądowoadminsitracyjnym, czyli skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie ewentualnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • składki, wobec których nastąpiło zwolnienie z obowiązku ich uiszczenia traktuje się jako uiszczone i zachowane jest prawo do świadczeń związanych z terminowym uiszczaniem tych składek,
 • ZMIANA: przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku uiszczenia składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub od osób prawnych.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie - art. 73 ustawy - dodanie 31zy1 ustawy 2

 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli wymóg taki wynika z art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dziennik Ustaw numer 89, pozycja 414 z 1994 roku ze zmianami, dalej jako: prawo budowlane), powyższa regulacja dotyczy między innymi: sklepów, centrów handlowych, domów towarowych, restauracji czy barów,
 • wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie tarczy 2, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 prawa budowlanego, w przypadku takich wniosków termin go zgłoszenia sprzeciwu liczy się od dnia wejścia w życie tarczy 2.

Możliwość odstąpienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: ZUS) od pobierania odsetek za zwłokę - art. 73 ustawy - dodanie 31zy10 ustawy 2

 • ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek przypadających po dniu 31 grudnia 2019 roku, ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19,
 • odstąpienie od pobierania odsetek następuje na wniosek płatnika złożony w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,
 • wniosek powinien zawierać między innymi uzasadnienie odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę,
 • wniosek może być złożony w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS,
 • ZUS powinien rozpoznać wniosek w terminie 30 dni od jego złożenia w kompletnej postaci,
 • odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której można wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.


formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

obserwatorzy

Copyright © paragrafowanie