Koronawirus - "tarcza" - główne rozwiązania

Koronawirus - „tarcza" - główne rozwiązania


Celem tego posta będzie omówienie, czy raczej hasłowe przywołanie, najważniejszych rozwiązań dla przedsiębiorców zawartych w tak zwanej tarczy, czyli w ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja numer 568, dalej jako ustawa lub tarcza)
Niestety ustawa liczy 91 stron i samo „przebrnięcie" przez nią związane jest z koniecznością poświęcenia mnóstwa czasu i wysiłku, nie mówiąc już o jej zrozumieniu - zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jej redakcję, budzącą wielokrotnie wątpliwości interpretacyjne. Ponadto ustawa zmienia wiele innych ustaw - w tym ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 374, dalej jako: ustawa 2), bez których znajomości nie można ustalić rzeczywistej treści normy prawnej. Bardzo wyraźnie widać również, że nad ustawą pracowało wiele osób, z których każda używała nieco innej nomenklatury, szyku zdań, czy choćby stylu - nikt tego niestety nie ujednolicił. Ponadto występuje wiele błędów językowych (jak na przykład pominięcie wyrazu „terminu” w zdaniu) i błędów w posługiwaniu się językiem prawnym (jak na przykład: „oferta woli”, „zniesiony ogłoszony stan epidemii"). Z całą pewnością można to było zrobić znacznie lepiej.
Należy jednak podjąć się próby hasłowego przywołania najważniejszych rozwiązań ustawy, tak aby poszukujący konkretnych rozwiązań przynajmniej wiedzieli, że określony rodzaj rozwiązań zawarty jest w tarczy.

Zawieszenie obowiązków w zakresie badań okresowych w okresie epidemii oraz ułatwienia w zakresie badań wymaganych przepisami prawa pracy - art. 1 pkt 11 ustawy, art. 1 pkt 17 ustawy - dodanie art. 31m do ustawy 2

 • obowiązki należy wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii,
 • orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

Świadczenia na rzecz przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15g i 15 zf do ustawy 2

 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, wypłata środków na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • świadczenia i środki przyznawane są na wniosek,
 • świadczenia i środki mogą być przyznane na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku -  w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracowników, w rozumieniu ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 1291 ze zmianami),
 • przez przestój ekonomiczny należy rozumieć okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy,
 • przez obniżony wymiar czasu pracy pracowników należy rozumieć obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy,
 • przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniejszy niż 15% lub nie mniejszy niż 25% - w zależności od sposobu liczenia - możliwe dwa sposoby liczenia,
 • możliwość obniżenia wynagrodzeń pracownikom objętym przestojem ekonomicznym o 50%, jednakże nie niżej niż do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę - przysługuje wówczas dofinansowanie, ale nie w przypadku, w którym pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, jednakże nie więcej niż do połowy etatu, ale wynagrodzenie nie może być wówczas niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę - przysługuje wówczas dofinansowanie, ale nie w przypadku, w którym pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • konieczność zawarcia porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub reprezentującymi ich organizacjami - w okresie obowiązywania porozumienia nie stosuje się warunków umów o pracę wynikających z układu ponadzakładowego i układu zakładowego,
 • omawiana pomoc może być otrzymana wyłącznie jeżeli pracodawca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • jeżeli pracodawca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku może zawrzeć z pracownikami lub reprezentującymi ich organizacjami porozumienie przewidujące: wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (z tym że przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy) oraz stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu - w okresie obowiązywania porozumienia nie stosuje się warunków umów o pracę wynikających z układu ponadzakładowego i układu zakładowego,
 • jeżeli pracodawca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku może ograniczyć nieprzerwany odpoczynek pracowników do nie mniej niż 32 godzin, obejmujący co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego,
 • wymóg niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy nie stosuje się do pracodawcy, który jest przedsiębiorcą jeżeli: zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: ZUS) lub otrzymał decyzję o rozłożeniu zaległości na raty lub odroczeniu i wywiązuje się ze swoich zobowiązań w tym zakresie lub jeżeli zaleganie powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, 
 • UWAGA: jeżeli u pracodawcy nie funkcjonuje układ ponadzakładowy lub zakładowy, to zawsze może zawrzeć z pracownikami porozumienia zmieniające ich umowy o pracę - bez spełniania dodatkowych warunków.

Przedłużenie terminu do uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok do dnia 30 czerwca 2020 roku - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15j do ustawy 2

Pomoc dla przedsiębiorców z branży turystycznej - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15k i art. 31h do ustawy 2

 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 2361 ze zmianami) lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, pozostające w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni,
 • do rozwiązania umowy nie dochodzi jeżeli klient zgodził się na otrzymanie vouchera na przyszłe usługi,
 • UWAGA: w mojej ocenie dotyczy to tylko oświadczeń złożonych po uchwaleniu tarczy, a to z uwagi na zakaz retro akcji prawa,
 • w przypadku gdy organizator turystyki nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 roku powyższą regulację stosuje się odpowiednio, co zdaje się oznaczać, że wprawdzie doszło do odstąpienia od umowy (co potwierdza zasadność powyższej uwagi), ale zwrot środków uiszczonych przez klienta może nastąpić w terminie 14 dni od upływu 180 dni od odstąpienia od umowy.

Wstrzymanie pobierania niektórych opłat od przedsiębiorców - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15l do ustawy 2

 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii wstrzymane jest pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie,
 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii wstrzymane jest pobieranie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych,
 • konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, w tym uiszczenia omawianych opłat i wynagrodzeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 roku,
 • UWAGA: mowa jest jedynie o wstrzymaniu pobierania omawianych opłat i wynagrodzeń, a nie o zwolnieniu z nich lub procentowym obniżeniu. 

Wsparcie finansowe dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność twórczą lub artystyczną - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15m do ustawy 2

 • przyznawane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu,
 • wsparcie może być przyznane w przypadku gdy działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące w tych stanach,
 • wsparcie może być przyznane jeżeli omawiana działalność jest działalnością kulturalną objętą mecenatem państwa lub działalnością polegającą na produkcji audiowizualnej i jest przyznawane na dofinansowanie wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej.

Możliwość odroczenia płatności podatku od nieruchomości - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15q do ustawy 2

 • rada gminy może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku - jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • UWAGA: powyższe nie wyłącza możliwości przyznawania dalszych ulg samodzielnie przez rady gminy.

Umowy w sprawie zamówień publicznych - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15r, 15s, 15t i 15u do ustawy 2

 • strony umów przedstawiają sobie niezwłocznie oświadczenia i dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić - możliwość żądania przez stronę dodatkowych oświadczeń i dokumentów,
 • w przypadku zaistnienia omawianego wpływu zachodzi dodatkowa przesłanka umożliwiająca zmianę umowy,
 • UWAGA: możliwość zmiany umowy jest bardzo szeroka, zmiana może dotyczyć w szczególności: zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia wykonawcy -  w każdym przypadku o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy,
 • okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do odstąpienia od umowy,
 • strony analizują wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadność kar umownych i odszkodowań,
 • niedochodzenie powyższych kar i odszkodowań oraz dokonanie zmian umowy nie może stanowić podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ani do odpowiedzialności za przestępstwo z art. 296 kodeksu karnego, ani do odpowiedzialności za przestępstwo z art. 293§1 lub 483§1 kodeksu spółek handlowych,
 • okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą być podstawą do zmian umów wykonawcy z podwykonawcami, a jeżeli zmianie uległa umowa zamawiającego z wykonawcą w zakresie dotyczącym prac podwykonawcy - są obligatoryjną podstawą takich zmian,
 • takie same zasady jak w relacji wykonawca - podwykonawca, stosuje się relacji podwykonawca - podwykonawca. 

Zatrudnianie cudzoziemców - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15z, 15zd i 15zzq do ustawy 2

 • przedłużenie okresu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - jeżeli termin do złożenia tego wniosku przypada na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • do upływu powyższego terminu pobyt cudzoziemca uważa się za legalny,
 • jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, lub obowiązywania decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę lub tych decyzji ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
 • jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem bez zezwolenia na pracę na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Odroczenie płatności podatków - brak opłaty prolongacyjnej - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15za do ustawy 2

 • w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub zaległości w tych podatkach nie nalicza się opłaty prolongacyjnej - jeżeli wniosek o odroczenia lub rozłożenie na raty został złożony w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Odroczenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) - brak opłaty prolongacyjnej - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zb do ustawy 2

 • w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty należności składek na ubezpieczenia społeczne płatnych do ZUS za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku nie nalicza się opłaty prolongacyjnej - jeżeli wniosek o odroczenia lub rozłożenie na raty został złożony w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Działalność w galeriach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15ze do ustawy 2

 • w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w takich obiektach handlowych wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, przy czym obowiązuje to od dnia wprowadzenia zakazu,
 • UWAGA: oznacza to że wynajmujący nie ma obowiązku udostępniania powierzchni handlowej do używania, a najemca nie ma obowiązku uiszczania czynszu,
 • najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy, przy czym oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.
 • UWAGA: nie bardzo można zrozumieć dlaczego okres przedłużenia ma obejmować okres funkcjonowania zakazu oraz dodatkowe sześć miesięcy,
 • UWAGA: tutaj mamy prawniczego „potworka”, ustawa wskazuje w ostatnim zdaniu ustępu 2, że „postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty” - po pierwsze zabrakło tutaj chyba słowa „terminu”, po drugie nie wiadomo kim jest „oddający” (wcześniej ustawa odnosi się do „udostępniającego”), a po trzecie zupełnie nie wiadomo, jak ma się to odnosić do ustępu 1, który dotyczy wzajemnego wygaśnięcia zobowiązań stron. Być może miało chodzić o to, że złożenie omawianej oferty miało warunkować zwolnienie z czynszu, nic takiego nie wynika jednak z treści omawianej regulacji,
 • UWAGA: nie wiadomo jaki miałby być skutek nie złożenia oferty przedłużenia umowy, być może wynajmujący mógłby dochodzić nakazania złożenia oświadczenia woli od najemcy w zakresie, w którym najemca powinien był złożyć swoją ofertę, jednakże w takim wypadku znacznie prościej byłoby, gdyby ustawodawca po prostu wprowadził zasadę, że umowy najmu ulegają przedłużeniu z mocy prawa o określony czas.

Pomoc dla przedsiębiorców z branży organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej lub organizujących wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, a także przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zp do ustawy 2

 • w przypadku rozwiązania umowy z klientem, pozostającego w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, zwrot środków wpłaconych przez klienta powinien nastąpić w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy,
 • do rozwiązania umowy nie dochodzi jeżeli klient zgodził się na otrzymanie vouchera na przyszłe usługi.

Świadczenie postojowe - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zq - 15zza do ustawy 2

 • świadczenie postojowe może być przyznane osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowę o dzieło,
 • świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli dana osoba nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu,
 • świadczenie postojowe przysługuje obywatelom polskim, osobom posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w  Polsce (będącym obywatelami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej), cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce,
 • świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna,
 • warunkiem przyznania świadczenia postojowego jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 lutego 2020 roku,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zawiesiły tej działalności warunkiem przyznania  świadczenia postojowego jest również obniżenie przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe o co najmniej 15% od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jednak przychód ten nie może wyć wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które zawiesiły tą działalność oraz w przypadku osób wykonujących wskazane wyżej umowy warunkiem przyznania  świadczenia postojowego jest również to aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • warunków z trzech powyższych punktów dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 106),
 • UWAGA: nie do końca wiadomo co w przypadku, w którym dana osoba prowadzi działalność gospodarcza, która polega na wykonywaniu umów, o których mowa powyżej - w takiej sytuacji należy uznać, że stosuje się wymogi dla osób prowadzących działalność gospodarczą (bardziej rygorystyczne), obowiązuje również zasada, że w przypadku zbiegu różnych podstaw do świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe,
 • świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub 50% minimalnego wynagrodzenia za pacę w przypadku osób, o których mowa w poprzednim punkcie,
 • jeżeli suma przychodów z umów uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych, teoretycznie zatem w takim przypadku świadczenie postojowe mogłoby być relatywnie wysokie, 
 • wniosek o przyznanie świadczenia postojowego składa się do ZUS, przy czym w przypadku osoby wykonującej jedną z umów, o której mowa powyżej wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego,
 • wniosek o przyznanie świadczenia postojowego wymaga podania szeregu danych oraz złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • wniosek o przyznanie świadczenia postojowego może zostać złożony także w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, 
 • wniosek o przyznanie świadczenia postojowego musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy "od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii”,
 • UWAGA: końcowy termin do założenia wniosku został opisany w sposób, który może wywoływać rozbieżne interpretacje - nie mamy bowiem tutaj 3 miesięcy od dnia zniesienia stanu epidemii, tylko od miesiąca zniesienia tego stanu, dla bezpieczeństwa należy zatem liczyć 3 miesiące od pierwszego dnia miesiąca, w którym zniesiony zostanie stan epidemii - przykładowo jeżeli stan epidemii zostanie zniesiony 9 maja 2020 roku, to termin 3 miesięcy dla bezpieczeństwa trzeba liczyć od dnia 1 maja 2020 roku, czyli upłynie on z dniem 1 sierpnia 2020 roku,
 • świadczenia postojowe są zwolnione z podatku dochodowego,
 • odmowa przyznania świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do sądu w trybie przewidzianym dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzb do ustawy 2

 • starosta może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • dofinansowanie może zostać przyznane również osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną,
 • dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy,
 • dofinansowanie może być przyznane w przypadku spadku obrotów, rozumianego jako: zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
 • dofinansowanie może być przyznane wyłącznie mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 646 ze zmianami),
 • przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości 2 milionów euro lub sumy aktywów z jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro,
 • przez małego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości 10 milionów euro lub sumy aktywów z jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą,
 • przez średniego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości 50 milionów euro lub sumy aktywów z jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 432 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorca, ani małym przedsiębiorcą,
 • dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania,
 • wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 30% – dofinansowane może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 50% – dofinansowane może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 80% – dofinansowane może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 • UWAGAoczywiście pomimo tego, że spadek obrotów o co najmniej 80% stanowi również spadek obrotów o co najmniej 50% i 30% oraz tego, że spadek obrotów o co najmniej 50% stanowi również spadek obrotów o co najmniej 30%, to należy uznać, że dofinansowanie przysługuje tylko w jednym z wariantów, o których mowa w trzech powyższych punktach,
 • dofinansowanie nie przysługuje w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, 
 • dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane,
 • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi,
 • w przypadku niedotrzymania warunku dotyczącego utrzymania zatrudnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania (bez odsetek), proporcjonalnie do okresu „nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika”, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty,
 • UWAGA: pomimo takiej, a nie innej redakcji omawianego przepisu, należy uznać, że w przypadku niedotrzymania warunku dotyczącego utrzymania zatrudnienia w zakresie tylko niektórych pracowników, zwrot dofinansowania powinien być proporcjonalny do liczby pracowników, w stosunku do której nastąpiło niedotrzymanie warunku,
 • UWAGA: pomimo takiej, a nie innej redakcji omawianego przepisu, należy uznać, że warunek dotyczący utrzymania zatrudnienia dotyczy liczby pracowników, a nie konkretnych osób będących pracownikami, oznacza to, że zarówno pracownik jak i pracodawca mogą rozwiązać umowę o pracę (wszak nikogo nie można zmusić ani do pozostawania pracownikiem, ani na przykład do zatrudniania pracownika, który pracuje źle lub który wręcz dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych), ale w takim przypadku pracodawca powinien zatrudnić na zwolnione miejsce nowego pracownika, tak aby utrzymać stan zatrudnienia,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie wymaga ogłoszenia naboru na składanie wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy -  wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia takiego naboru,
 • wniosek o dofinansowanie wymaga złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzc do ustawy 2

 • starosta może przyznać dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,
 • dofinansowanie obejmuje część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy,
 • dofinansowanie może być przyznane w przypadku spadku obrotów, rozumianego jako: zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
 • dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przy czym należy założyć, że podobnie jak w przypadku omówionego wyżej dofinansowania - licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania,
 • wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 30% – dofinansowane może być przyznane w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego miesięcznie,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 50% – dofinansowane może być przyznane w wysokości 70% wynagrodzenia minimalnego miesięcznie,
 • jeżeli obroty spadną o co najmniej 80% – dofinansowane może być przyznane w wysokości 90% wynagrodzenia minimalnego miesięcznie,
 • UWAGAoczywiście pomimo tego, że spadek obrotów o co najmniej 80% stanowi również spadek obrotów o co najmniej 50% i 30% oraz tego, że spadek obrotów o co najmniej 50% stanowi również spadek obrotów o co najmniej 30%, to należy uznać, że dofinansowanie przysługuje tylko w jednym z wariantów, o których mowa w trzech powyższych punktach,
 • dofinansowanie nie przysługuje w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych, 
 • dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane,
 • przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi,
 • w przypadku niedotrzymania warunku dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania (bez odsetek), proporcjonalnie do okresu „nieprowadzenia działalności gospodarczej”, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie wymaga ogłoszenia naboru na składanie wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy -  wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia takiego naboru,
 • wniosek o dofinansowanie wymaga złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jednorazowa pożyczka - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzd do ustawy 2

 • starosta może przyznać jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku
 • pożyczka może być udzielona w kwocie do 5000 zł,
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
 • złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wymaga ogłoszenia naboru na składanie wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy - w tym przypadku ustawa nie wskazuje terminu do złożenia wniosku,
 • wniosek o udzielenie pożyczki wymaga złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń dotyczącego stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku, we wniosku o umorzenie pożyczkobiorca składa oświadczenie o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia, 
 • oświadczenie we wniosku o umorzenie pożyczki składane jest również pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzj do ustawy 2

 • termin do złożenia zeznania podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych został de facto przedłużony do dnia 31 maja 2020 roku,
 • przedłużenie zostało jednak wprowadzone w osobliwy sposób - zamiast po prostu przedłużyć przepis skonstruowano normę prawną, zgodnie z którą złożenie omawianego zeznania po terminie, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2020 roku jest równoznaczne ze złożeniem tak zwanego czynnego żalu - w związku z tym nie wszczyna się postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza,
 • tym samym mamy do czynienia nie tyle z przedłużeniem terminu, co usankcjonowanym naruszenie terminu, które nie może powodować wszczęcia lub prowadzenia postępowania karno-skarbowego,
 • taki sposób uregulowania powyższej kwestii jest dla mnie niezrozumiały.

Postępowania administracyjne - terminy - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzr do ustawy 2

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg terminów: od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem; do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki; przedawnienia; których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie; zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony; do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju,
 • wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach pilnych, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego,
 • właściwy sądu lub organ lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną - w takim przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie,
 • jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 upłynie termin 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, a nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, umowy o prace nie wygasają, a porozumienie o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach może zostać zawarte w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania stanu zagrożenie epidemicznego albo stanu epidemii,
 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia,
 • UWAGA: czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania biegu terminów są skuteczne.

Postępowania sądowe - terminy - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzs do ustawy 2

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg terminów procesowych i sądowych w: postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych; postępowaniach egzekucyjnych; postępowaniach karnych; postępowaniach karnych skarbowych; postępowaniach w sprawach o wykroczenia; postępowaniach administracyjnych; postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw numer 137, pozycja 926 z 1997 roku ze zmianami); kontrolach celno-skarbowych; postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 847 i 1495 oraz z 2020 roku, pozycja 284); innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,
 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres bieg terminu na milczące załatwienie sprawy; w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania; na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw numer 137, pozycja 926 z 1997 roku ze zmianami),
 • wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach pilnych, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego,
 • wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy niektórych postępowań kontrolnych dotyczących zamówień publicznych,
 • wstrzymanie biegu terminów nie dotyczy zajęcia stanowiska w ramach współdziałania organów (jak na przykład opinii lub zgody) jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego - przy czym dotyczy to wyłącznie: postępowań karnych skarbowych, postępowań i kontroli prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw numer 137, pozycja 926 z 1997 roku ze zmianami); kontroli celno-skarbowych; postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 847 i 1495 oraz z 2020 roku, pozycja 284) albo jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną - przy czym dotyczy to wyłącznie: postępowań sądowych, w tym sądowoadministracyjnych; postępowań egzekucyjnych; postępowań karnych; postępowań w sprawach o wykroczenia; postępowań administracyjnych, innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw, 
 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych z wyjątkiem spraw pilnych,
 • wstrzymanie wykonywania czynności przez organy i sądy na podstawie omawianych przepisów nie może być podstawą prawną do skutecznego dochodzenia środków prawnych związanych z bezczynnością lub przewlekłym rozpoznawaniem sprawy,
 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną,
 • UWAGA: czynności dokonane w okresie wstrzymania biegu terminów w postępowaniach i kontrolach, w których występuje takie wstrzymanie terminów, są skuteczne.

Poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: BGK) - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzzd do ustawy 2

 • w związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej,
 • poręczenie lub gwarancja udzielane są na wniosek i obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.

Należności jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzze i 15zzzf do ustawy 2

 • należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody,
 • umorzenie lub odroczenie lub rozłożenie na raty następuje na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności,
 • do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w powyższym punkcie wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o przyznaniu ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym,  
 • do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których mowa w powyższym punkcie, należności wskazane w tym punkcie mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Posiedzenia organów kolegialnych osób prawnych w tym spółek kapitałowych, oświadczenia woli członków organów - art. 1 pkt 16 ustawy - dodanie art. 15zzzr do ustawy 2, art. 98 ustawy

 • oświadczenie woli członka organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, może zostać złożone w formie dokumentowej - do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej,
 • posiedzenia organów osób prawnych mogą się odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów.
 • UWAGA: powyższe regulacje są przepisami szczególnymi, dlatego mają pierwszeństwo przed ewentualnymi odmiennymi regulacjami, 
 • UWAGA: w kodeksie spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) dokonano zmian ułatwiających lub wręcz umożliwiających odbywanie posiedzeń organów kolegialnych spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej, w tym walnych zgromadzań akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników (z zapewnieniem w szczególności dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy) - dotyczy to art. 208 k.s.h., art. 222 k.s.h., art. 234 z indeksem 1 k.s.h., art. 238 k.s.h., art. 371 k.s.h., art. 388 k.s.h., art. 406 z indeksem 5 k.s.h.,
 • UWAGA: jeżeli zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy zostało zwołane przed dniem 31 marca 2020 roku zwołujący je może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w nim za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednakże istnieje konieczność poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Kredyty i pożyczki bankowe - art. 1 pkt 17 ustawy - dodanie art. 31f do ustawy 2

 • w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, 
 • zmiana dokonywana jest poprzez zawarcie pomiędzy kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą a bankiem,
 • zmiana nie może pogarszać sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy,
 • zmiana może zostać dokonana jeżeli kredyt lub pożyczka zostały udzielone przed dniem 8 marca 2020 roku oraz jeżeli zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

Sprawy własności przemysłowej - art. 1 pkt 17 ustawy - dodanie art. 31j do ustawy 2

 • w okresie od dnia 8 marca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz terminu na złożenie w Urzędzie Patentowym tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się,
 • wskazane w powyższym punkcie terminy biegną na nowo od dnia 1 lipca 2020 roku,
 • czynności podjęte w okresie, od dnia 8 marca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku pozostają ważne.

Umowy najmu - art. 1 pkt 17 ustawy - dodanie art. 31s, 31t i 31u do ustawy 2

 • w przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem 31 marca 2020 roku upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 roku, umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 roku, na warunkach dotychczasowych - przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy, złożonego najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy,
 • rozwiązania, o którym mowa w powyższym punkcie nie stosuje się: do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień 31 marca 2020 roku albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień 31 marca 2020 roku, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień 31 marca 2020 roku , był w zwłoce z zapłatą: czynszu lub innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc; jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód; jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego; do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu,
 • do dnia 30 czerwca 2020 roku nie można wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu,
 • rozwiązania, o którym mowa w powyższym punkcie nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego: któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu; jeżeli pomimo pisemnego upomnienia najemca nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali; jeżeli najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela; jeżeli najemca używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku; 
 • rozwiązania, o którym mowa w punkcie trzecim nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z: z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu lub koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal,
 • w gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem 31 marca 2020 roku, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 roku, termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 roku - przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy, złożonego najpóźniej w dniu upływu tego terminu,
 • rozwiązania, o którym mowa w punkcie szóstym nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego: któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu; w przypadku wypowiedzenia na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw numer 71, pozycja 733 z 2001 roku, ze zmianami).

Informacja o cenach transferowych - art. 1 pkt 17 ustawy - dodanie art. 31z do ustawy 2

 • termin złożenia informacji o cenach transferowych został przedłużony do dnia 30 września 2020 roku zarówno w przypadku podatników uiszczający podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i podatników uiszczających podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku.

Postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego (dalej jako: KNF) - art. 1 pkt 17 ustawy - dodanie art. 31za, 31zb do ustawy 2

 • w ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów do podjęcia przez KNF czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że KNF wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw,
 • w z zakresu właściwości KNF bieg terminów przedawnienia dotyczących administracyjnych kar pieniężnych nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w okresie obowiązywania tych stanów oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego związanego z działalnością spółek publicznych. 
 

Składki na ubezpieczenia społeczne i inne - zwolnienie - art. 1 pkt 17 ustawy - dodanie art. 31zo-31zy do ustawy 2

 • na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 roku,
 • na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 roku i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku - w takim przypadku zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru tych składek,
 • powyższa zasada dotyczy odpowiednio także osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota,
 • wniosek o zwolnienie ze składek należy zgłosić do dnia 30 czerwca 2020 roku, jeżeli wniosek pochodzi od osoby, w przypadku której zwolnienie z obowiązku uiszczenia składek uwarunkowane jest limitem przychodu, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wysokości tego przychodu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • wniosek o zwolnienie ze składek może zostać złożony także w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, 
 • za marzec, kwiecień i maj 2020 roku płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania,
 • UWAGA: mechanizm jest taki, że najpierw należy nie uiścić składek za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, a potem należy złożyć wniosek, wniosek musi bowiem dotyczyć nieopłaconych należności,
 • ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek,
 • odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania składek następuje w formie decyzji, wobec której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • UWAGA: w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez prezesa ZUS przysługuje normalna procedura odwoławcza w postępowaniu sądowoadminsitracyjnym, czyli skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie ewentualnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • składki, wobec których nastąpiło zwolnienie z obowiązku ich uiszczenia traktuje się jako uiszczone i zachowane jest prawo do świadczeń związanych z terminowym uiszczaniem tych składek,
 • przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku uiszczenia składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Możliwość rozliczenia straty w podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 4 ustawy - dodanie art. 52k do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1387 ze zmianami)

 • podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 roku stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 roku łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 roku z tej działalności, mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5000000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • w celu dokonania obniżenia należy złożyć korektę zeznania za 2019 rok. 

Możliwość rozliczenia darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 4 ustawy - dodanie art. 52n do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1387 ze zmianami)

 • od podstawy obliczenia podatku możliwe będzie odliczenie darowizny przekazanej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19: podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 374 ze zmianami); Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 • w przypadku darowizny przekazanej do dnia 30 kwietnia 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny; w maju 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Możliwość rozliczenia straty w podatku dochodowym od osób prawnych - art. 6 ustawy - dodanie art. 38f do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 865 ze zmianami)

 • podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 roku stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 roku a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 roku, lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 roku a przed dniem 1 stycznia 2021 roku oraz uzyskali w tym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa powyżej, mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5000000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa powyżej,
 • w celu dokonania obniżenia należy złożyć korektę złożonego zeznania, jeżeli upłynął już termin do złożenia zeznania. 

Możliwość rozliczenia darowizn w podatku dochodowym od osób prawnych - art. 6 ustawy - dodanie art. 38g do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 865 ze zmianami)

 • od podstawy opodatkowania możliwe będzie odliczenie darowizny przekazanej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19: podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 374 ze zmianami); Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 • w przypadku darowizny przekazanej do dnia 30 kwietnia 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny; w maju 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Przedłużenie terminu do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych - art. 52 ustawy

 • termin do wykonania obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych przewidzianego w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 723 ze zmianami) został przedłużony o trzy miesiące, czyli do dnia 13 lipca 2020 roku. 

Komentarze

formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

obserwatorzy

Copyright © paragrafowanie