Koronawirus - ograniczenia z dnia 13 marca 2020 roku (uaktualniony)

 

 

 

 

 

Koronawirus - ograniczenia z dnia 13 marca 2020 roku

Dzisiejszy post dotyczy wprowadzonych w dniu 13 marca 2020 ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 14 marca 2020 roku.
Najważniejsze znaczenie mają cztery rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 roku, ogłoszone już w Dzienniku Ustaw:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 433, dalej jako: rozporządzenie 1), zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 441, dalej jako: nowelizacja 1-1), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 461, dalaj jako: nowelizacja 1-2), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 478, dalaj jako: nowelizacja 1-3);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną(Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 434, dalej jako rozporządzenie 2), zmienione rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 439, dalej jako: nowelizacja 2-1), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 468, dalaj jako nowelizacja 2-2);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 435, dalej jako rozporządzenie 3), zmienione rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 469, dalej jako nowelizacja 3-1);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 436, dalej jako rozporządzenie 4), zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 marca 2020 roku (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 440, dalej jako: nowelizacja 4-1).

Rozporządzenie 1

Rozporządzenie 1 wprowadza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 roku (czyli od godziny 00:00 tego dnia) stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (§1). Rozporządzenie wprowadza opisane poniżej ograniczenia i zakazy obowiązujące w okresie od dnia 15 marca 2020 roku do odwołania.
ograniczenia przemieszczania się:
 1. Transport kolejowy - wstrzymano możliwość przekraczania granicy Polski (§2 ust. 1);
 2. Powrót do Polski innym transportem niż kolejowy - wprowadzono obowiązek poinformowania funkcjonariusza Straży Granicznej o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym powracająca osoba będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o swoim numerze telefonu (§2 ust. 2 pkt 1). Dane te są następnie przekazywane Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wprowadzono również obowiązek odbycia 14 dniowej kwarantanny(§2 ust. 2 pkt 2). Obowiązek odbycia kwarantanny nie ma zastosowania w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym lub (dodane nowelizacją 1-1) przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego. W tym przypadku redakcja rozporządzenia 1 była wadliwa, albowiem w przypadku omawianego zwolnienia z obowiązku, nie było jednocześnie zwolnienia z wykonania obowiązku poinformowania funkcjonariusza Straży Granicznej o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym powracająca osoba będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o swoim numerze telefonu. Tym samym z jednej strony powracająca osoba była zwolniona z obowiązku odbycia kwarantanny, a z drugiej strony zobowiązana była do wskazania adresu zamieszkania lub pobytu, w którym odbędzie obowiązkową kwarantannę. Błąd ten został usunięty nowelizacją 1-3, który zniósł również obowiązek pozostawienia danych kontaktowych. Obowiązek odbycia kwarantanny i przekazania danych kontaktowych nie dotyczy przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych wykonujących zadania służbowe. Nowelizacja 1-1 wprowadziła zasadę, że państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia tej kwarantanny. 
ograniczenia dotyczące obrotu lub używania określonych przedmiotów:
 1. Respiratory i kardiomonitory - wprowadzono zakaz wywozu lub zbywania poza terytorium Polski (§3). Wprowadzono również obowiązek, polegający na tym, że podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca 2020 roku, przekazać właściwemu wojewodzie informację o rodzaju i liczbie posiadanych respiratorów i kardiomonitorów.
 2. Inne przedmioty - wprowadzono obowiązek poinformowania właściwego wojewody na co najmniej 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących przedmiotów: gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty (obuwie), rękawiczek lateksowych, rękawiczek nitrylowych, środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. Wojewoda przekazuje te informacje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (§4).
ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności:
 1. Zakaz prowadzenia działalności - wprowadzono zakaz prowadzenia następującej działalności (§5 ust. 1 pkt 1 i 2, §5 ust. 2, §5 ust. 3, §6, §9):
  • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
  • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
  • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
  • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
  • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
  • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
  • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
  • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych; działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0),
  • w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej oraz handlu detalicznego, w którym przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi,
  • organizowania zgromadzeń - w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyjątkiem przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu,
  • prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 266 i 321) - całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem sytuacji gdy turnus rehabilitacyjny rozpoczął się przed dniem 14 marca 2020 roku,
  • działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - nie udzielanie pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem sytuacji gdy udzielanie pacjentowi świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 roku.
 2. Ograniczenie prowadzenia działalności - wprowadzono następujące ograniczenia prowadzenia działalności (§5 ust. 1 pkt 3 i 4, §6 ust. 2, §8, §10 ust. 2):
  • działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284) - nieudzielanie pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 roku,
  • sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego - konieczność zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny. Pominąć należy w tym miejscu błąd redakcyjny, usprawiedliwiony koniecznością szybkiego działania, polegający na konstrukcji: "nie znajdowało się łącznie...nie więcej niż 50 osób". Jedno "nie" jest tutaj niepotrzebne, ale sens regulacji jest jasny, choć akurat w mojej opinii w omawianym zakresie powinien obowiązywać całkowity zakaz podobnie jak w przypadku zgromadzeń,
  • urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym - kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może zadecydować o ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
inne
Rozporządzenie 1 (§7) wprowadziło ułatwienia w zakresie realizowania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - polegające na możliwości poświadczenia tożsamości za pomocą tych systemów oraz na możliwości poźniejszego dostarczenia skierowania potrzebnego do świadczenia tych świadczeń - w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu na jaki przewidziano zastosowanie Rozporządzenia, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania (zamiast 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia).
Rozporządzenie 1 po nowelizacji 1-2 wprowadziło również możliwość udzielania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 357) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Stan zagrożenie epidemicznego został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 490), albowiem tego dnia wprowadzony został w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 491).

Rozporządzenie 2

Rozporządzenie 2 przywraca tymczasowo, w okresie od dnia 15 marca 2020 roku do dnia 24 marca 2020 rokukontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, s. 1, z późniejszymi zmianami). Kontrolę przywraca się na następujących granicach: z Republiką Czeską, z Republiką Federalną Niemiec, z Republiką Litewską, z Republiką Słowackąw portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen, w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen. Nowelizacją 2-2 dodano możliwość wyrażenia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgody na przekraczenie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie 3

Rozporządzenie 3 dotyczy ruchu granicznego i obowiązuje od dnia 15 marca 2020 roku od godziny 00:00 do odwołania
ograniczenia w ruchu granicznym:
 1. Zawieszony został ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą wymienionych w załączniku numer 1 (§1), jak poniżej.
   
   
 2. Ograniczony został ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą wymienionych w załączniku numer 2 (§1), jak poniżej.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 3. Ograniczony został ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.
Ograniczenia, o których mowa w punktach 2. i 3. powyżej nie dotyczą ruchu towarowego (z wyjątkiem przejścia drogowego Terespol-Brześć), a ruch osobowy dozwolony został tylko w kierunki wjazdowym i tylko dla następujących kategorii osób:
  • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawią dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpozcznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Rozporządzenie 4

Rozporządzenie 4 zakazuje wykonywania lądowania w portach lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych lotów przewożących pasażerów w okresie obowiązywania rozporządzenia z wyjątkiem lotów (uwzględniając nowelizację 4-1):
  • którymi przewożone są osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia 2, powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020 roku lub na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, dotyczy to zatem następujacych osób:
 
 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
 
  • o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze (chodzi o loty wykonywane w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, loty związane z ochroną granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, lotów wykonywanych w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne).
  • czarterowych realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli.

 

 
 
 
 

Komentarze

formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

obserwatorzy

Copyright © paragrafowanie